Polityka prywatności

INFORMACJA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), jako Administrator Danych Osobowych informuję, że:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest „BOROWINA” Zakład Mięsny Podsiadły spółka jawna z siedzibą w Broszki, 34 gmina Złoczew, NIP: 827-000-73-64
2. Inspektorem ochrony danych, powołanym przez Administratora jest Dariusz Nowak. Adres e-mail: ioddano@o2.pl
3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu bieżących kontaktów handlowych – wykonanie umów .
4. Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych są podmioty upoważnione do tego z tytułu obowiązującego prawa.
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowej.
6. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż 5 lat.
7. Ma Pan/Pani prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych.
8. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a (zgody) ma Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na postawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uzna, że jej dane osobowe są przetwarzanie niezgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia lub wykonania umowy/realizacji celu/jest wymogiem ustawowym lub umownym.
11. Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.